Kite - Kite is a flexible layout helper CSS library.

http://hiloki.github.io/kitecss/