RubyエンジニアがPythonをdisるためにPythonを勉強してみた

http://www.slideshare.net/kon_yu/rubypythondispython