ficomastic

ficomastic

Why not create your own Wantedly profile?

Showcase yourself and your experiences to bring your professional story to life.

Join

In the future

Ambition

In the future

Đem niềm tin và chất lượng trong mọi sản phẩm để góp phần xây dựng một Xã Hội mới văn minh và tươi đẹp.


Accomplishments/Portfolio

Công ty sản xuất Sơn nước và Bột trét tường Ficomastic

May 2015 -