Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (HaUI)

Thiết kế

Trong quá trình học tập tôi đã tham gia các dự án về thiết kế mô hình kho lạnh công nghiệp, Thiết kế hệ thống và phân tích đánh giá công nghệ làm lạnh và sưởi ấm, Tôi tham gia các hoạt động cộng đồng như tình nguyện, tham gia hội thảo.言語

  • Vietnamese - Native
  • English - Conversational

Keep up to date with your connections on the Wantedly People App.